16.06.2020, plkst.9.00, S-515
Pirms eksāmena, obligāts pieraksts, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv.
Līdz 8.jūnijam ir jābūt nodotiem visiem darbiem.
12.jūnijā uz studenta norādīto e-pasta adresi saņemsiet informāciju, vai darbi ir ieskaitīti un vai esat pielaists eksāmenam.
Studenti, kas iepriekš nebūs reģistrēti eksāmenam un nebūs sekmīgi nokārtojuši darbus, uz eksāmenu netiks pielaisti!!!
Mainīta eksāmena norises gaita!!!
16.jūnijā, plkst.8.00 reģistrētiem studentiem tiks nosūtīts uzdevums, 5 stundu laikā izpildīts darbs ir jāatsūta atpakaļ. 

Priekšaizstāvēšana ir obligāta visiem MISI katedras Datorsistēmu un Intelektuālu robotizētu sistēmu studiju programmu studentiem, kas plāno savus noslēguma darbus aizstāvēt 2020. gada jūnijā un kuriem iepriekš nav bijusi sekmīga priekšaizstāvēšana.

  • Pieteikšanās priekšaizstāvēšanai notiek ORTUSā, iesniedzot noslēguma darba melnrakstu 2019./2020. pavasara semestra e-kursā ”Bakalaura darbs” vai “Maģistra darbs”. Iepriekšējo gadu studenti var iegūt piekļuvi šiem e-kursiem, sūtot pieteikumu uz vita.sakele@rtu.lv.
  • Melnraksta iesniegšanas termiņš: 3.maijs (23:59)
  • Priekšaizstāvēšana notiks tiešsaistē, sīkāk informācija būs e-kursā.
   • Datorsistēmu bakalauri: 5., 7. maijs
   • Datorsistēmu maģistri: 7. maijs
   • Intelektuālu robotizētu sistēmu bakalauri un maģistri: 6. maijs

Sakarā ar stāvokli valstī, visi atkārtotie eksāmeni ir atcelti uz laiku pēc ārkārtas situācijas beigām!

Nepieciešamības gadījumā ar pasniedzējiem sazināties elektroniski!

30.04.2020, 529.auditorijā, sākums plkst.12.00

RTU 61. Studentu Zinātniski Tehniskā konference,

Jums ir iespēja piedalīties, Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras apakšsekcijā.

Lai pieteiktos 61. studentu konferencei līdz 23.04.2020, Evitai Ņikitenko (evita.nikitenko@rtu.lv) ir jāiesniedz:

 1. Katram autoram vārds, uzvārds un kontaktu informācija;
 2. Zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds, amats un kontaktu informācija;
 3. Tēžu raksta nosaukums latviešu un angļu valodā;
 4. Tēžu raksts latviešu vai angļu valodā, kas nepārsniedz 6 lpp. un atbilst LDI zinātnisko rakstu formatējuma prasībām;
 5. Uz tēžu raksta prezentācijas laiku 30.04. ir jāsagatavo prezentācija.

Tēžu raksta un prezentācijas saturs ir jāsaskaņo ar noslēguma darbu zinātnisko vadītāju!!!

Atkārtoti eksāmeni pie prof.Eiduka
2.04.2020, plkst.10.00, S1-207.auditorijā
LDI studentiem atļaujas pārbaudījuma kārtošanai jāsaņem pie LDI mācību biroja vadītājas Ligijas Apeles līdz 30.03.2020!!!

Atkārtots eksāmens pie prof. J.Eiduka

2.04.2020, plkst.10.00, S1 – 207.auditorija

Eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuriem ieskaitīti visi kursa darbi un nokārtotas visas formalitātes lietvedībā, kas saistītas ar studiju parāda kārtošanu.

Eksāmens sesijas papildlaikā pie profesora J.Eiduka

30.01.2020, plkst. 10.00, S1-207

Lai piedalītos eksāmenā:

 • Visi kursa darbi jāiesniedz līdz 24.janvārim
 • Jānokārto visas formalitātes lietvedībā, kas saistītas ar eksāmena kārtošanu papildsesijas laikā

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts:

 • 22.01.2020, plkst 10.00, D2-220.auditorija
 • 30.01.2020, plkst.14.30, D2-220.auditorija

Lai kārtotu eksāmenu, studentam:

 • līdz 17.01.2020 plkst.10.00 jābūt iesniegtiem visiem studiju darbiem
 • 2 dienas pirms eksāmena jāreģistrējas eksāmenam, rakstot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv
Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts,
5.09.2019, plkst.14.05 – 18.00, D2- 220

Eksāmens (akadēmiskā parādu kārtošana)

Pie prof. J.Eiduka, 21.05.2019, plkst.12.00, D2-529.auditorija

Reģistrēties, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv, reģistrēties drīkst tikai tie studenti, kuriem ir ieskaitīti praktiskie darbi ( ja darbi iepriekš nav ieskaitīti, tad tos var iesniegt līdz 15.maijam) jānokārto visas saistības par akadēmisko parādu kārtošanu pie institūtu lietvedēm. Eksāmenā studentam jābūt līdzi atļaujai/atzīmes reģistrācijas lapai, ko uzrādīt pasniedzējam. Ja kāda no prasībām netiek ievērota, students netiek ne reģistrēts, ne pielaists eksāmena kārtošanai.

Informācija būs pieejama uz ziņojumu dēļiem un MISI katedras mājas lapā.