Vita Graudina

Dr.sc.ing., Assistant Professor

Contact Vita Graudina:

Contact Information

vita.graudina@rtu.lv

Meza Street 1/4, Room 557

Consultations by e-mail

Izglītība
2011: Dr.sc.ing. Inženierzinātņu doktora grāds informācijas tehnoloģiju nozarē. RTU Datorzinātnes  un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Promocijas darba tēma “Zināšanu kartogrāfijas tehniku un jēdzienu kartēs sakņotas intelektuālas zināšanu vērtēšanas sistēmas integrācijas izpēte un realizācija”, zin. vadītājs. prof. J.Grundspeņķis.

2005: Mg.sc.ing. Inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās ar izcilību. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Maģistra darba tēma “Ontoloģiju izstrādes pieeju analīze”, zin. vadītājs prof. J.Grundspeņķis. Vērtējums – izcili.

2003: Bc.sc.ing. Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē. RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte. Bakalaura darba tēma ” Intelektuālas sistēmas izstrāde apmācības atbalstam mākslīgā intelekta pamatos “, zin. vadītājs prof. J.Grundspeņķis. Vērtējums – teicami.

Papildus izglītība

09.10.2012: John M. Cohn (IBM Fellow) 1,5 hour long lecture “Lessons from the Colony: what’s  good about studying engineering sciences”, Riga Technical University, Riga, Latvia.

18.09.2008.: Seminārs “Microsoft Office SharePoint Server 2007” 4 stundu garumā, Microsoft Inovāciju Centrs, Rīga, Latvija

2007.11.-2008.02. Kursi “Akadēmiskā personāla kompetenču pilnveide pedagoģijas un IT jomā”, 160 stundu garumā, Humanitārais institūts sadarbībā ar Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, Latvija.

Valodas:

latviešu – dzimtā
angļu – labi
krievu – vidēji
vācu – vāji

Darba pieredze
2013.04. – … RTU Lietišķo datorsistēmu institūts, vadošā pētniece.

2013.04. – … RTU Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, lektore.

2011.01. – 2013.04. RTU Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, sistēmu analītiķe.

2007.10. – 2013.04. RTU Lietišķo datorsistēmu institūts, pētniece.

2005.10. – 2007.10. RTU Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, asistente.

2003.01. – 2005.10. RTU Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, laborante, 1. kat. speciāliste.

2003.09. – 2004.01. Valsts aģentūra “Sociālās integrācijas centrs” Koledža RRC, lektore priekšmetos “Nozares tiesību pamati un standarti“ un “Biroja darba automatizācija”.

2002.02. – 2003.01. Latvijas Universitāte, LIIS (Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmas) projekts, datubāzu programmētāja.

 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/en/experts/767
Līdzdalība konferencēs
2012.g. 11-12. okt. RTU 52. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija

2012.g. 17-20. sept. The 5th International Conference on Concept Mapping. Malta  (ar referātu)

2012.g. 26-27. apr. 5th International Scientific Conference on Applied Information and Communication Technology. Jelgava, Latvija   (ar referātu)

2012.g. 3. apr.  RTU Inovāciju un jauno tehnoloģiju konference. Rīga, Latvija  (ar stenda referātu)

2011.g. 28. okt.  Seminārs “Progresīvās zināšanu vērtēšanas metodes Latvijā un Vācijā”. Rīga, Latvija   (ar referātu)

2011.g. 24-27. okt. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga, Latvija

2011.g. 14. okt. RTU 52. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija  (ar referātu)

2011.g. 6. okt.  2nd International Workshop on Intelligent Educational Systems and Technology-enhanced Learning (INTEL-EDU 2011) held at 10th International Coonference on Prespectives in Business Informatics Research, Rīga Latvija  (ar referātu)

2011.g. 16.-17. jūn. International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’11), Vīne, Austrija (ar referātu)

2010.g. 25-28.okt. The 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development (KEOD2010) part of the International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K). Valensija, Spānija

2010.g. 14.okt. RTU 51. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija

2009.g. 14.okt. RTU 50. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija

2008.g. 22.-25. sept. 3rd International Conference on Concept Mapping ar referātu “Concept Map Generation from OWL Ontologies”. Tallina, Igaunija un Helsinki, Somija (ar referātu)

2007.g. 29.-30.nov. 13th International Conference on Technology Supported Learning and Training (Online EDUCA Berlin) Berlīne, Vācija

2007.g. 10.okt. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija (ar referātu)

2007.g. 26.sept. RTU jauno tehnoloģiju un inovāciju konference. Rīga, Latvija (ar projekta atskaiti)

2007.g. 29.-31.aug. The 16th International Conference on Information Systems Development 2007 (ISD 2007). Galveja, Īrija

2006.g. 22.-25.nov. The 4th International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education. Seviļa, Spānija

2006.g. 7.-8.sept. E-learning conference’06: Computer Science Education. Koimbra, Portugāle (ar referātu)

2006.g. 30.aug.-2.sept. The 15th International Conference on Information Systems Development 2006 (ISD 2006) ar referātu “Using concept maps in adaptive knowledge assessment”. Budapešta, Ungārija (ar referātu)

2006.g. 3.-6.jūl. The 7th International Baltic Conference on Databases and Information Systems 2006. Viļņa, Lietuva

2006.g. 3.jūl. Doctoral Consortium at the 7th International Baltic Conference on Databases and Information Systems 2006. Viļņa, Lietuva (ar prezentāciju)

2006.g. 23.-24.febr. Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Mūsdienu izglītības problēmas”. Transporta un sakaru institūts, Rīga, Latvija

2005.g. 30.nov. Informācijas tehnoloģija: zinības un prakse. X konference. Rīga, Latvija (ar referātu)

2005.g. 13.-15. okt. RTU 46. starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija (ar referātu)

2005.g. 16.-17. jūn. The 6th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech 2005). Varna, Bulgārija (ar referātu)

2005.g. 1.-4.jūn. The 19th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2005). Rīga, Latvija (ar referātu)

2005.g. 23.-25.maijs. GSE Nordic Region Technical Conference. Rīga, Latvija

2004.g. 15.-17.nov. IST Event 2004, Hāga, Nīderlande

2004.g. 7.-11.jūn. Workshop on Ubiquitous Mobile Information and Collaboration Systems (UMICS 2004) in connection with the 16th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE*04). Rīga, Latvija

2004.g. 7.-11.jūn. The 16th International Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE*04). Rīga, Latvija

2003.g. 12.-14.sept. The 11th International Conference on Information System Development 2002 (ISD 02). Rīga, Latvija

Mācību kursi
Biroja darba automatizācija. Koledžas 3. kurss (lekcijas un praktiskie darbi)
Ievads studiju nozarē. Bakalaurantūras 1, kurss.
Zināšanu atspoguļošana un apstrāde. Bakalaurantūras 3. kurss – brīvā izvēle (praktiskie darbi)
Mākslīgais intelekts. Maģistratūras 1. kurss (lekcijas par ontoloģijām)
Diskrētās struktūras datorzinātnē. Ārzemju studenti (lekcijas un praktiskie darbi)
Pētniecības projekti
2010.05. – … piedalīšanās Valsts pētījumu programmas “Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” 5. projekta “Jaunas informācijas tehnoloģijas balstītas uz ontoloģijām un modeļu transformācijām” 5.2.apakšprojektā.

2011.02.-2011.12. piedalīšanās RTU pētniecības projektā “Ontoloģijās sakņotu metožu un algoritmu izstrādāšana dažādu saistītu studiju priekšmetu konceptu karšu salīdzināšanai un apvienošanai”.

2009.-… piedalīšanās LZA grantā “Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes un modeļi intelektuālas lietišķās programmatūras un datorsistēmu arhitektūras izstrādei”.

2009.01. – 2009.12. piedalīšanās RTU pētniecības projekts FLPP-2009/10 „Konceptuālā modeļa izstrāde pārejai no tradicionālās programmatūras izstrādes MDA orientētajā”.

2008.03. – 2008.12. piedalīšanās IZM-RTU projektā „Programmatūras sistēmas klašu struktūras ģenerēšanas rīka prototipa izstrāde, pamatojoties uz divpusložu modeli”.

2007.06. – 2007.12. piedalīšanās IZM-RTU projektā „Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai”.

2007.01. – 2007.12. piedalīšanās RTU zinātniski pētnieciskajā projektā „Pirmā līmeņa zinātnisko pētījumu veikšanas metodikas izstrāde datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas jomā”.

2006.10. – 2007.09. piedalīšanās RTU zinātniski pētnieciskajā projektā „Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai”.

2006.01. –2006.12. piedalīšanās projektā „Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei”.

2005.07. – 2006.06. piedalīšanās projektā „Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā”, atbildīgā par aktivitāti „Informācijas ievākšana par karjeras iespējām”.

2005.-2008. piedalīšanās LZA grantā “Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam”.

2005.04. – 2007.09. piedalīšanās projektā ETN DEC (European Thematic Network for Doctoral Education in Computing).

2004.10. – 2006.09. piedalīšanās projektā eLOGMAR-M (Web-based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications).

2003.05. – 2003.08 piedalīšanās projektā MOCURIS (MOdern CURriculum in Information Systems at Master Level).

Pieredze konferenču organizēšanā
2011.g. līdzdalība Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresa un Letonikas IV kongresa „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte” organizēšanā. Tehnisko zinātņu sekcijas, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas apakšekcijas sekretāre.

2011.g. līdzdalība konferences “BIR 2011” (The 10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research) organizēšanā. Lokālā rakstu krājuma tehniskā redaktore.

2010.g. līdzdalība konferences “The 6th International Conference “E-Learning and the Knowledge Society”” organizēšanā.

2009.g. līdzdalība konferences “ADBIS 09” (The 13th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems) organizēšanā.

2004.g. līdzdalība konferences “CAiSE*04” (The 16th Conference on Advanced Information Systems Engineering) organizēšanā.

2002.g. līdzdalība konferences “ISD 02” (The 11th International Conference on Information System Development) organizēšanā.

Cita nozīmīga pieredze
Kopš 2012.g. Promocijas padomes “RTU P-07” sekretāre.

Kopš 2012.g. maģistra darbu recenzēšana.

Kopš 2010.g. bakalaura darbu vadīšana.

Kopš 2007.g. bakalaura darbu recenzēšana, bakalauru darbu aizstāvēšanās komisijas locekle.

Kopš 2007.g. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājuma recenzente un tehniskā redaktore.

Kopš 2006.g. RTU zinātnisko rakstu krājuma „Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas” tehniskā redaktore.

2001.g. nov.–2003.g.marts. RTU Studentu Parlamenta locekle. RTU DITF studentu pašpārvaldes locekle. RTU DITF Domes locekle.

Apbalvojumi
2009.g. maijs-2010.g. apr. atbalsta saņēmēja no Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai”.2006.g. nov. Lēdijas Adas Lavleisas prēmija par pētījumiem teorētiskajā datorzinātnē.

2005.g. nov. Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas “Izglītībai, zinātnei un kultūrai” un A/S DATI Exigen Group prēmija par uzvaru datorzinātņu un informātikas zinātnisko darbu konkursā.

2005.g. sept.-2008.g. jūn. atbalsta saņēmēja no ESF Nacionālās programmas „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” projekta „Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai”.

2002.g. okt. RTU atzinības raksts par teicamām sekmēm studijās un aktīvu sabiedrisko darbību, atzīmējot RTU 140. gadadienu.