Pilns nosaukums:  «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» projekts “Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās”.

Īstenošanas laiks: 01.11.2017.-31.10.2020.

Projekta finansējums: 133,806.00 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,735.10 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.60 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.30 EUR (5 %).

Projekta zinātniskais vadītājs: A. Ņikitenko

Projekta izpildītāji no MISIK: I.Andersone

Mērķis: izstrādāt izkliedētu karšu apvienošanas ietvaru heterogēnām daudzu robotu sistēmām, paplašinot iepriekš izstrādātu sistēmu heterogēnu robotu gadījumam. Mērķa sasniegšanai tiks veiktas sekojošas galvenās aktivitātes:

1. Heterogēnas daudzu robotu sistēmas izveide, kurā katrs robots ir spējīgs patstāvīgi sastādīt apkārtējās vides karti.

2. Heterogēnu karšu apvienošanas algoritma izveide un tā realizēšana paplašināta karšu apvienošanas ietvara programmatūras prototipā.

3. Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošanas ietvara realizācija un validācija daudzu robotu sistēmā.

Galvenā pētījuma projekta inovācija būs pilnībā izstrādāts un validēts karšu apvienošanas ietvars izkliedētām heterogēnām daudzu robotu sistēmām. Ietvars būs pielietojams dažāda tipa robotu karšu apvienošana izkliedētā veidā un atbalstīs gan homogēnu, gan heterogēnu karšu apvienošanas algoritmu izmantošanu, no kuriem vismaz viens algoritms tiks izstrādāts projekta ietvaros. Projekta rezultāts būs arī izstrādāta un turpmākiem pētījumiem un demonstrācijām izmantojama heterogēna daudzu robotu sistēma.

Projekta pirmo astoņpadsmit mēnešu laikā ir daļēji pabeigta daudzu robotu sistēmas izstrāde un izstrādāti trīs heterogēnu karšu apvienošanas algoritmi. Projekta izpildes laikā ir detalizēti analizētas esošās robotu karšu sastādīšanas metodes un identificētas visplašāk izmantotās robotu karšu sastādīšanai izmantotās aparatūras konfigurācijas, kā arī noskaidroti uz doto brīdi lielākie šķēršļi sekmīgai savstarpēji atšķirīgu karšu apvienošanai.

Balstoties uz robotu karšu tipu analīzi, projekta ietvaros tiks izmantoti sekojoši karšu veidi:

  1. Augstas precizitātes metriskas kartes. Šis un nākamais karšu veids tika izvēlēts, jo metriskas un konkrēti aizņemtības režģu kartes ir visuniversālākais un vides informāciju vispilnīgāk attēlojošais karšu veids. Augstas precizitātes metriskās kartes sastādīs robots, kas ir aprīkots ar lāzera sensoru (LIDAR). LIDAR ir augstas precizitātes sensors, kurš plaši tiek izmantots robotu karšu sastādīšanā, tomēr tā cena ir relatīvi augsta un ievērojami paaugstina robota izmaksas.
  2. Zemas precizitātes metriskas kartes. Tās sastādīs, izmantojot ultraskaņas sensoru, kas robotikā tiek plaši pielietots tā zemās cenas un vienkāršās izmantošanas dēļ. Tomēr ultraskaņas sensora īpašību dēļ sastādīto karšu precizitāte ir ievērojami zemāka nekā ar cita veida sensoriem, piemēram, LIDAR.
  3. Iezīmju kartes, kurās tiek izgūtas līniju un stūra punktu iezīmes. Šīs kartes tiks iegūtas, izmantojot robotu ar Kinect kameru – Kinect kameras ir lētas, tomēr ar tām ir iespējams sastādīt augstas precizitātes 3D kartes. Salīdzinot ar LIDAR sensoriem, to uztveres attālums ir mazāks un tām ir šaurāks uztveres leņķis.

Projekta rezultāti:

  • Izstrādāts neironu tīklos balstīts algoritms, kas ir paredzēts automātiskai aizņemtības režģu karšu precizitātes novērtēšanai. Par šo tēmu ir sagatavots un iesniegts zinātnisks raksts ECMR 2019 (European Conference of Mobile Robots) “Resolution quality evaluation of robot maps with Convolutional neural network”.
  • Izstrādāti karšu apvienošanas algoritmi asimetriskai heterogēnu aizņemtības režģu karšu apvienošanai un rezultātu novērtēšanai, uzsākta algoritmu validēšana.
  • Realizēta karšu sastādīšana ‘TurtleBot’ robotam, kas aprīkots ar LIDAR un Intel RealSense kameru, uzsākta sastādīšanas metodes testēšana.
  • Sagatavots un publicēts zinātnisks raksts “Heterogeneous Map Merging: State of the Art” žurnālam “Robotics”. Ņemta dalība A2IC konferencē Barselonā 2018. gada novembrī.
  • Publicitātes aktivitātes: uzstāšanās “Eiropas Zinātnieku nakts 2018” ietvaros ar populārzinātnisku prezentāciju “Heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās”, video par pēcdoktorantūras pētījuma projekta tēmu (video saite IKSA Research Lab Youtube kanālā: https://www.youtube.com/watch?v=_lj4tLYAA_Y).
  • Dalība Eiropas komisijas konferencē un tīklošanās pasākumā ICT 2018 2018. gada decembrī Vīnē.
  • Dalība tīklošanās pasākumā ar Norvēģijas Zinātnes un Tehnoloģiju universitātes (Alesundes nodaļas) un CDP Technologies pārstāvjiem Norvēģijā, Alesundē un Tronheimā 2019. gada martā.

Informācija atjaunota 27.08.2019.

Projektu finansē/projekta veids: ERAF, valsts budžeta finansējums, RTU

Īstenošanas laiks: 01.05.2015.-31.11.2015.

Projekta vadītājs: Juris Rāts (vadošais pētnieks)

Projekta izpildītāji no MISIK: A. Gaidukovs, M.Jēgermane, L.Survilo, L.Peņicina, M.Kirikova, R.Koncevičs, A.Auziņš. M.Darģis

Citi projekta partneri: A/S RIX Technologies

Mērķis: izpētīt organizācijas satura vadības biznesa procesu modelēšanas iespējas un izstrādāt jaunu metodiku un prototipu progresīvai organizācijas satura vadības normatīvo dokumentu automatizētai analīzei un atbilstības uzturēšanai starp biznesa procesiem no vienas puses un normatīvajiem dokumentiem no otras.

Projektu finansē/projekta veids: ITKC projekts ar ERAF atbalstu

Īstenošanas laiks: 01.08.2013.–01.03.2014.

Projekta vadītājs: 

Projekta izpildītāji no MISIK: M.Pudāne, L.Peņicina

Citi projekta partneri: SIA FMS Software

Mērķis: 

Projektu finansē/projekta veids: ITKC projekts ar ERAF atbalstu

Projekta nosaukums: Metožu un algoritmu rekomendācijas daudzvalodu, uz ontoloģiju balstītu e-MM veidošanai

Īstenošanas laiks: 01.11.2013.-01.03.2014.

Projekta vadītājs: J. Vucāns (Zinātniskā virziena vadītājs)

Projekta izpildītāji no MISIK: V.Graudiņa, J.Grundspeņķis, M.Strautmane, S.Petroviča

Citi projekta partneri: A/S Datorzinību centrs

Mērķis: šī pētījuma rezultātā izstrādātās daudzvalodu mācību materiālu dinamiskas adaptācijas un ģenerēšanas metodes un algoritmi nodrošinās elektronisku mācību materiālu ātru pielāgošanu un pieejamību, tai skaitā „mazajām” valodām, kas savukārt veicinās šo mācību materiālu plašāku lietojamību un iedzīvotāju e-prasmju veicināšanu.

Projektu finansē/projekta veids: ITKC projekts ar ERAF atbalstu

Īstenošanas laiks: 01.04.2011.–30.12.2013.

Projekta vadītājs: L. Novickis

Projekta izpildītāji no MISIK: J.Grundspeņķis, E. Lavendelis

Citi projekta partneri:  LDI Informātikas un programmēšanas katedra

Mērķis: Pielietot intelektuālus aģentus, modelēšanu un tīmekļa tehnoloģijas, lai izstrādātu intelektuālu apdrošināšanas sistēmu, kas spēj automatizēt apdrošināšanā veicamos uzdevumus.

Projektu finansē/projekta veids: ERAF projekts

Īstenošanas laiks: 01.12.2010.–30.11.2013.

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji no MISIK: A.Grabovskis, E.Lavendelis, A.Liekna, A.Ņikitenko, I.Zeltmate, M.Strautmane, A.Anohina-Naumeca

Citi projekta partneri: LLU, —SIA “Terra Virtuala” (iRobot pārstāvis Latvijā)

Mērķis: Darba efektivitātes paaugstināšana un ražošanas procesa negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana bioloģiskajā lauksaimniecībā, izstrādājot intelektuālu daudzaģentu robotizētu sistēmu tehnoloģiju. Apvienojot daudzaģentu sistēmu un robotizētu platformu pielietojumu priekšrocības, kā arī to piemērojot un praktiski aprobējot konkrētu uzdevumu risināšanai, radīt tehnoloģiju, kas būtiski palielinātu darba ražīgumu bioloģiskās lauksaimniecības izvēlēto uzdevumu veikšanai.

Projektu finansē/projekta veids: ERAF projekts

Projekta vietne: http://www.rtu.lv/content/view/5226/1867/lang,lv/