Renāte Strazdiņa

Vadošā pētniece

Sazināties ar Renāti Strazdiņu:

Kontaktinformācija

Renate.Strazdina@rtu.lv

Izglītība
2006.gads Rīgas Tehniskā Universitāte Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģiju Fakultāte inženierzinātņu doktora grāds

2001.gads Rīgas Tehniskā Universitāte Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģiju Fakultāte maģistra grāds datorzinātnēs

1998.gads Rīgas Tehniskā Universitāte Automātikas un Skaitļojamās Tehnikas Fakultāte bakalaura grāds datorzinātnēs

Profesionālā apmācība:

2010.gads ACCA sertificēts grāmatvedis

2010.gads APM GROUP – PRINCE 2 projekta vadības speciālists

Valodas:

Latviešu – dzimtā
Angļu – labi
Krievu – labi
Vācu – viduvēji

Darba pieredze
SIA „Ernst & Young Baltic” Vadības konsultāciju nodaļas direktore

SIA „Ernst & Young Baltic” Vecākā projektu vadītāja

Rīgas Tehniskā Universitāte STPK vadošā speciāliste

SIA PricewaterhouseCoopers Darbības efektivitātes uzlabošanas nodaļas konsultāciju vadītāja

SIA ViaPro IS ieviešanas konsultante

AAS Balta IT lietotāju atbalsta departamenta menedžere

Līdzdalība konferencēs
2005. gada 13. – 17. augusts International Conference on Information Systems Development (ISD) 2005, Karlstadt, Zviedrija.

2004. gada 11. – 13. oktobris 45. RTU Zinātniskā konference, Rīga.

2004. gada 7. – 9. jūnijs The 7th IFAC Symposium on Cost Oriented Automation, Ottava, Kanāda.

2003. gada 10. oktorbis 44. RTU Zinātniskā konference, Rīga.

2003. gada 22. – 24. septembris The 8th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill and Knowledge, Gēteborga, Zviedrija.

2002. gada 11. oktobris 43. RTU Zinātniskā konference, Rīga

Pedagoģiskā darbība
Bakalaura studiju programmā:

  • Informācijas sistēmu lietderības novērtēšana

Maģistra studiju programmā:

  • Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
  • Projektu kvalitātes vadība
  • Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs
  • Pētījumu metodes un tehniskā rakstība
  • Portfeļvadības tehnoloģijas
  • Kvalitātes, riska un drošības tehnoloģijas
Dalība projektos
Zinātniskie projekti
2010.gads. Biznesa procesu un normatīvo dokumentu sasaistes tehnoloģijas prototipa izstrāde (RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2010/7);

2010.gads. Vispārējo izmaksu sadales funkcionālās sistēmas pielāgošana IT sakņotai biznesa procesu vadībai MVU un mikrouzņēmumos (RTU-II zinātniskais projekts Nr. FLPP-2010/6);

2009., 2010.gads. Kompetenču aprakstu automatizētas normalizēšanas un sasaistes metodes un prototipa izstrāde (RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2009/15);

2009.gads. Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstīta intelektuālas lietišķās programmatūras izstrāde (LZP Grants Nr.09.1269);

2009.gads. Informācijas sistēmas pilotarhitektūra zināšanu prasību monitoringam organizāciju tīklos (RTU-II zinātniskais projekts- sadarbības projekts ar Lattelecom Nr.FLPP-2009/12).

Industrijas projekti
2010. gads – šobrīd.  Konsultantu atbalsts vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izstrādē Eiropas Sociālā fonda projekta “Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros;

2009.gads – šobrīd. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta;

2009.gads -šobrīd. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstības uzraudzība;

2010.gads. Konsultāciju sniegšana Zemkopības un tās padotībā esošo iestāžu IKT pārvaldības procesu izstrādē un Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

2010.gads  Konsultāciju sniegšana Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu atbalsta funkciju centralizācijas modeļa izstrādē un centralizētā IS un IKT drošības risinājuma dokumentācijas izstrāde;

2007. gads. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts: Latvijā esošās situācijas publiskajā pārvaldē izpēte informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā un attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam izstrāde;

1998.-2001.gads. Darbības atbalsta sistēmas izstrāde (sistēmas prasību, testēšanas un lietotāju atbalsts), AS Balta.

Citas prasmes
Informācijas sistēmu ieviešana un uzturēšana

Informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Informācijas sistēmu novērtēšana

 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/377