Akadēmisko parādu kārtošana pie prof.J.Eiduka 2.04.2019, plkst.12.00, S1-515.auditorijā.

Eksāmena rezultātus varēs uzzināt 8.aprīlī.

Atkārtoti eksāmeni pie pasniedzējiem J.Eiduka un A.Auziņa

Uz eksāmenu līdzi jābūt atzīmes reģistrācijas lapai, kuruvar saņemt pie institūtu mācību biroja vadītājām/lietvedēm.

6.02.2019, plkst.12.30, S1-103

Cien. Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras studenti un citi interesenti!

Būsiet laipni aicināti uz semināru “Ievads bakalaura darba izstrādē” 25.10.2018, S1-515.auditorija, no plkst.8.45 līdz 9.50. Semināru vada as.profesore A.Anohina-Naumeca.

MISI katedras studentiem, iesniegums par bakalaura darba tēmas izvēli, kas saskaņots ar darba vadītāju, jānodod E.Ņikitenko D2-547.kabinetā līdz 12.11.2018.

(Potenciālo vadītāju konsultāciju laiki pieejami MISI katedras mājas lapā, ORTUS/Bakalaura darbs un pie MISI katedras ziņojumu tāfelēm).

Atkārots eksāmens pie prof. J.Eiduka un A.Auziņa notiks 6.11.2018, S1-207, no 12.00 līdz 14.00.

Mākslīgais intelekts (vietējie studenti, prof. J. Grundspeņķis)
Mākslīgais intelekts (ĀSD studenti, asoc. prof. E. Lavendelis)
Mākslīgais intelekts biznesā (BI studenti, lekt. I. Andersone)

28.jūnijs, plkst.11.00, D2-220. auditorija

19.06.2018, D2-220. auditorija, plkst.10.00
Eksāmenu drīkst kārtot studenti, kas ir sekmīgi nokārtojuši studiju darbu.
Eksāmena kārtošanai jāpiesakās pa e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv līdz 18. jūnija plkst.12:00.

Atkārtotie eksāmeni “Mākslīgajā intelektā” pagājušā gada parādniekiem būs:

17. maijā 14:30 D2-220 aud.
4. jūnijā 10:00 S1-512. aud.

Uz eksāmeniem obligāti jāpiesakās 2 dienas iepriekš, rakstot egons.lavendelis@rtu.lv, bet 3 dienas pirms eksāmena ir jābūt nodotiem studiju darba sekmīgai nokārtošanai nepieciešamajiem laboratorijas darbiem/uzdevumiem.

25.05.2018, no plkst.10.00 līdz 12.00, D2-540.telpa

Studentiem ir iespēja vēlreiz tikties ar katedras pasniedzējiem īsi pirms noslēguma darbu nodošanas – gramatikas/pareizrakstības/ noformējuma/ saturisko un citu sīkķibeļu risināšnai/pārbaudei.

Tēmu izmaiņas/labojumus (latviešu un angļu valodā) iesniegt MISI katedras mācību biroja vadītājai E.Ņikitenko D2-547. kabinetā vai rakstot evita.nikitenko@rtu.lv līdz 3.05.3018, pēc tam tiks veidots rīkojums un izmaiņas vairs netiks pieņemtas. Gala aizstāvēšanas darba nosaukumam ir jāsakrīt ar rīkojumā esošo, ja rodas neatbilstības, tās labo pats students, šis nosaukums arī parādīsies diploma pielikumā.

Bakalaura/Maģistra darbs iesiets cietos vākos jāiesniedz līdz 29.05.2018, D2-547. kabinetā. Darbus 29.maijā pieņems no 9.00 līdz 17.00. Par citiem datumiem pirms 29.maija, lūdzu iepriekš vienoties, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv

Nododot darbu, līdzi jāņem parakstīta apliecinājuma lapa, ko students var izdrukāt no sistēmas pēc darba augšupielādes ORTUS (skat.pielikumu)

Nododot darbu students pierakstīsies uz konkrētu uzstāšanās laiku, uzzinās, kas recenzēs viņa darbu un saņems recenzenta e-pastu uz kuru nosūtīs elektroniski darbu un aizpildītu recenzijas veidlapu (veidlapa pieejama MISI katedras mājas lapā Datorsistēmu un Intelektuālu robotizētu sistēmu studentiem, Biznesa informātikas studentiem skatīties Biznesa informātikas mājas lapā). Noslēguma darbs un atsauksmes veidlapa (pieejama MISI katedras mājas lapā Datorsistēmu un Intelektuālu robotizētu sistēmu studentiem, Biznesa informātikas studentiem skatīties Biznesa informātikas mājas lapā) tāpat jānosūta savam darba vadītājam.

Aizstāvēšanās datumi:

Programma (Bakalauri/Maģistri)  Inetelektuālas robotizētas sistēmas  – 8.06.2018

Programma (Bakalauri) Datorsistēmas  – 12.06.2018

Programma Biznesa informātika (Maģistri) – 11.06.2018 (Evitai Ņikitenko darbus nodod tikai vietējie studenti, ĀSD studenti darbus iesniedz Silvijai Brantei)

(Ar recenziju students varēs iepazīties 2 dienas pirms aizstāvēšanās, lūgumu nosūtot recenzentam.)

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana 2018. gada 27. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija (saraksts pieejams ORTUS/Bakalaura darbs)

(Ja students nav pievienots priekšmetam, lūdzu rakstiet evita.nikitenko@rtu.lv, nosūtīšu individuāli)

 

Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra (MISIK). Lūdzu visus studentus aktīvi tikties ar darba vadītājiem līdz priekšaizstāvēšanai!

Līdz priekšaizstāvēšanai 27.04.2018 studentam ir jāiesniedz tēmas nosaukuma izmaiņas, ja tādas ir (latviešu un angļu valodā) rakstot evita.nikitenko@rtu.lv, pēc priekšaizstāvēšanās tiek veidots rīkojums un izmaiņas vairs netiks pieņemtas. Gala aizstāvēšanas darba nosaukumam būs jāsakrīt ar rīkojumā esošo, šis nosaukums arī parādīsies diploma pielikumā.

Priekšmeta  Bakalaura darbs 10 KP, rudens/pavasara semestris ietvaros priekšaizstāvēšana studentam ir obligāts pasākums/apmeklējums, no plkst.8.20 līdz visu kolēģu uzstāšanās beigām. No plkst.13.20 līdz plkst.14.20 ir pārtraukums. Ja kāds no studentiem slimības vai citu apstākļu dēļ neieradīsies, tad uzstāsies nākamais students pēc saraksta, neveidojot tukšus logus uzstāšanās gaitā.

Ar informāciju par priekšaizstāvēšanās rezultātiem jūs varēsiet iepazīties ORTUS pie priekšmetiem Bakalaura darbs.